Piscines Magiline

Wettelijke informatie

Zwembaden Magiline > Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

DOEL VAN DE INTERNETSITE

Deze Internetsite (hierna te noemen “de Internetsite“) is het eigendom van de firma MAGILINE, SAS met een kapitaal van 1.103.800 €, 3 rue du Labourat - ZAC des Ecrevolles 10 000 TROYES, ingeschreven in het Handelsregister van Troyes onder nummer B 394 808 810 000 37, vertegenwoordigd door de heer Laurent OSTROWSKY, Voorzitter.

Het doel van de Internetsite is het verstrekken van informatie over de activiteiten, de beroepen en de productassortimenten van de firma MAGILINE. Een ander doel is het aangeven van de vestigingen van de erkende dealers en verdelers, die juridisch onafhankelijke firma’s zijn.

De host van de Internetsite is de firma ISOBAR, SAS met een kapitaal van 40.000€, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 4 place de Saverne, 92400 COURBEVOIE.

GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De op de Internetsite verzamelde naamgegevens hebben als doel de kwaliteit van de diensten te verbeteren en/of beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruiker. Deze zijn bestemd voor een gebruik door MAGILINE en kunnen verwerkt worden door dienstverleners die voor rekening van MAGILINE werken. De gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en oppositie betreffende de hem betreffende naamgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door te schrijven (en zijn identiteit aan te tonen) aan Piscines MAGILINE, 3 rue du Labourat - ZAC des Ecrevolles 10 000 TROYES of per e-mail naar het adres contact@magiline.fr.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De algemene structuur, de software, de teksten, de bewegende en vaste afbeeldingen, de geluiden, de kennis, de tekeningen, de grafische beelden, de productnamen, de geciteerde merken, de logo’s en alle andere elementen die deel uitmaken van de site zijn het exclusieve eigendom van de firma MAGILINE of beschikken, indien nodig, over een licentie of een uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaar om vertoond te kunnen worden.

Iedere reproductie en/of volledige of gedeeltelijke weergave van de Internetsite door welk procédé dan ook, onder welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar is verboden en vormt een nadruk, tenzij dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd is, zoals dit door de wet erkend wordt.

De merken van de firma MAGILINE die op de site vermeld staan, zijn gedeponeerde merken. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken zonder toestemming van de betreffende firma is verboden en vormt een nadruk.

Hetzelfde geldt voor de databanken op de Internetsite, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, die een implementatie is van het Wetboek van Intellectueel Eigendom van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en waarvan de firma MAGILINE de producent is.

AANSPRAKELIJKHEID

De firma MAGILINE stelt alles in het werk om de juistheid van de op de Internetsite vermelde gegevens te garanderen en deze bij te werken en behoudt zich het recht voor de inhoud op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De firma MAGILINE kan echter niet de juistheid, de nauwkeurigheid of de compleetheid van deze informatie garanderen. De firma MAGILINE kan geen aansprakelijkheid erkennen voor onjuiste of onnauwkeurige informatie of omissies, noch voor schade die het gevolg is van het hacken door een derde waardoor op de Internetsite beschikbaar gestelde informatie gewijzigd wordt. De firma MAGILINE is in geen geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of verlies die het gevolg zijn van het raadplegen van deze pagina’s of de via de hyperlinks toegankelijke pagina’s die op de Internetsite vermeld staan.

De vervaardiging van de producten van de firma MAGILINE is in constante ontwikkeling. Hun afbeeldingen op de Internetsite zijn slechts een indicatie en hebben geen contractuele waarde. Met name de kleuren kunnen niet precies het volledige uiterlijk van een product weerspiegelen.

De op de Internetsite vermelde aanwijzingen vormen geen installatieadviezen en kunnen in geen geval de installatiehandleidingen van de fabrikant vervangen. De producten van de firma MAGILINE moeten overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant geïnstalleerd worden.

HYPERLINKS

Voor de in het kader van de Internetsite geplaatste hyperlinks richting andere informatiebronnen op het Internet is voorafgaand uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming gegeven. De gebruikers van de Internetsite kunnen niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande toestemming van de firma MAGILINE een hyperlink naar de site aanbrengen.

VERANTWOORDING

Creatie: Sinfin Communication en Piscines Magiline
Foto’s: Piscines MAGILINE, Olivier Frajman, Klaus Stober

ADRESSEN 

Hoofdkantoor: 3 rue du Labourat - ZAC des Ecrevolles 10 000 TROYES
Telefoon: 03 25 45 12 40 
Fax: 03 25 45 12 47
BTW-nr.: FR 85394 808810